دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
کد ملی:
کد رهگیری:
انتخاب فراخوان:
کد امنیتی:
 


توجه: افرادی که ثبت نام آنها تایید نشده است قادر به دریافت کارت ورود به جلسه نمی باشند
توجه:  کد رهگیری بر روی فرم نهایی ثبت نام شما درج شده است. چاپ فرم نهایی از صفحه ثبت نام ،همچنان در دسترس می باشد